1. УСТРОЙСТВО НА АВТОМОБИЛА

Автомобилът се състои от три ос­новни части: двигател, шаси и ка­росерия.Двигателят е източникът на енерги­ята, с която се задвижва автомо­билът.В каросерията се разполагат то­варите и пътни­ците.Шасито е съв­купност от всич­ки агрегати и възли на автомо­била, с изключе­ние на двигателя и каросерията. Състои се от си­лово предаване (трансмисия), ходова част и органи за управ­ление. Това оп­ределение идва от руската терминология. На бъл­гарски език с “шаси” се означава рамата. Това е скелетът на автомо­била, на който са закрепени всич­ки възли и уредби.

 

 

– ДВИГАТЕЛ

За автомобилите се използуват пре­димно двигатели с вътрешно горе­не. Все още в експериментален пе­риод е използуването на електрод­вигатели, които се задвижват от аку­мулаторни батерии. За сега елек­тродвигателите се използуват за трамваите и тролейбусите, които се захранват с електричество от кон­тактна мрежа, опъната по трасето им, а електродвигатели, задвижва­ни от акумулаторни батерии се из­ползуват за вътрешнозаводски транспорт.

Според вида на използваното го­риво двигателите с вътрешно горе­не се делят на две основни групи: бензинови и дизелови. Бензиновите двигатели работят с леки горива: бензин, пропан-бутан, метан, а вероятно в близко бъде­ще и водород. Дизеловите двигатели работят с по-тежките фракции на земното масло (дизелово гориво). Основната разлика между двата двигатели е, че при бензино­вите двигатели горивната смес се запалва от електрическа искра, а при дизеловите горивото се впръс­ква в цилиндъра, запълнен със сгъстен и силно нагрят въздух, къ­дето се самозапалва. За работата на бензиновия двига­тел са необходими три елемента:

  •  гориво
  •  въздух
  • електричество

 

 

– СЪЕДИНИТЕЛ

Съединителят осъществява под­вижна връзка между двигателя и предавателната кутия.

  •  При натискане на педала на съ­единителя единият от дисковете се отделя и се прекъсва предаването на движението от двигателя към предавателната кутия.
  •  При отпускане на педала пружи­ната връща диска и го притиска към другия диск, при което той започ­ва да се върти.
  • При пълно отпускане на педала на съединителя двата диска са на­пълно притиснати и се въртят за­едно, като въртенето на коляновия вал се предава на предавателната (скоростната) кутия.

Временното прекъсване на връзка­та е необходимо за превключване на предавките в предавателната (скоростната) кутия и особено за плавното първоначално потегляне на автомобила.

 

 

– ПРЕДАВАТЕЛНА КУТИЯ

Предавателната кутия дава въз­можност да се изменя теглителна-та сила и скоростта на въртене на двигателните колела при постоян­на мощност на двигателя. Това ста­ва чрез включване на различни двойки зъбни колела в предавател­ната кутия (по подобие на скорос­тите на велосипеда). Чрез предавателната кутия се осъ ществява и движението назад, а та­ка също и за продължително раз­деляна на двигателя от двигател­ните колела (двигателят работи, съ­единителят е включен, а двигател­ните колела не се движат).

 

– КАРДАННО ПРЕДАВАНЕ

Карданното предаване предава движението от предавателната ку­тия на главното предаване. Пове­чето съвременни автомобили са с предно предаване и там отсъства точно този вид карданен вал.

– ГЛАВНО ПРЕДАВАНЕ

Главното предаване има за задача да намали оборотите на въртене на карданния вал и да предаде дви­жението под прав ъгъл на полува-ловете, които задвижват двигател­ните колела. Състои се от една двойка конусни зъбни колела.

 

 

 

– ДИФЕРЕНЦИАЛ

Диференциалът е механизъм, кои­то позволява двете двигателни ко­лела да се въртят с различни обо­роти при движение в завой или при неравности по пътя.

 

 

– ХОДОВА ЧАСТ

Ходовата част на автомобила под­държа агрегатите, възлите и части­те на силовото предаване . Ходо­вата част се състои от преден и за­ден мост, окачване (ресьори, пру-жини,амортисьори, стабилизатори), колела и гуми.При леките автомобили всички аг­регати са прикачени към долната част на купето (каросерията), което изпълнява ролята на рама (“носеща каросерия”). Отделна рама имат то­варните автомобили и автобусите.

 

– СПИРАЧНА УРЕДБА

Спирачната уредба намалява ско­ростта на автомобила или го спира напълно според желанието на во­дача. Всеки автомобил автомобил има най-малко две спирачни уредби. Глав­ната спирачна уредба се задейства чрез спирачния педал и действува на всички колела. Чрез нея се на­малява скоростта или се спира ав­томобилът. Допълнителната спи­рачна уредба се задейства чрез ръчка и действува само на задни­те колела или на карданния вал и обикновено се нарича паркова (ръчна) спирачка. Тя се използува да осигури неподвижност на пар­киран автомобил, както и при по­теглянето му по нагорнище. Действието на спирачната уредба става чрез триене на спирачните челюсти към спирачните дискове или спирачните барабани. Спирач­ната сила от спирачния педал се предава до спирачните дискове (барабани)чрез хидравлична сила, от хидравлична система: главен спирачен цилиндър, тръбопроводи и работни цилиндри. За да се оси­гури надежност на спиране, дори при спукване на някой тръбопро­вод, колелата са снабдени две по две с независим тръбопровод.Обикновено се свръзват с един тръбопровод предно ляво и задно дясно колело и с друг тръбопровод предно дясно и задно ляво колело. При някои автомобили с отделен тръбопровод са свързани предните, а с друг задните колела. За по-ефективно спиране спирач­ната сила се усилва от вакуумен усилвател.При по-големите товарни автомоби­ли и автобусите, работният флуид в спирачната уредба е сгъстен въз­дух. Спирачният педал играе само командна роля.

 

– КОРМИЛНА УРЕДБА

Кормилната уредба насочва авто­мобила в желаната посока. Това става чрез отклоняване на предни­те (управляеми) колела наляво или надясно. При въртене на волана с помощта на специална кормилна кутия и лостова система движени­ето се предава на управляемите ко­лела.

 

– РАМА И КАРОСЕРИЯ

Рамата представлява основната конструкция (скелета) на всеки ав­томобил. Към нея се закрепват всички възли и уредби (двигател, кормилна уредба, силово предава­не, ходова част, спирачна уредба и каросерия). Нейният номер иден­тифицира целия автомобил. Каросерията на товарните автомо­били има най-различна форма, спо­ред тяхното предназначение. За на­сипни товари, за хранителни про­дукти, за мебели, за течности и т.н. Купетата на леките автомобили съ­що имат различно изпълнение: лимузина, лимузина с пета врата, купе, кабрио, комби, ван, джип, пикап.

 

-ЕЛЕКТРИЧЕСКА УРЕДБА

Всеки автомобил отпред допъл­нително може да има още: два фара с дълги светлини, ако други­те дълги светлини са комбинирани с късите; два фара против мъгла; паркинг-светлини. Всеки автомобил отзад задъл­жително трябва да има: две лам­пи с червена светлина, които се за­действат при натискане на работ­ната спирачка (стоп-светлини); две лампи с червена светлина за обоз­начаване на автомобила (задни га­баритни светлини); две светлини за указване посоката на завиване (ми­гачи, пътепоказатели) – оранжеви; една или две светлини, които се за­действат при включване на преда­вателната кутия на заден ход; ед­на бяла светлина за осветяване на табелата с регистрационния номер на автомобила. Всеки автомобил отзад допъл­нително може да има още:Две сигнални лампи с червен цвят за движение при мъгла; две стоп-слетлини, монтирани високо в ку­пето.