За първоначално издаване на свидетелство за управление на МПС:

(необходими документи за книжка-категория B;)

  • документ за самоличност по ЗБЛД ;
  • документ за платени такси;
  • карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от ТОЛЕК* или ТЦЛЕК*;
  • Документ за завършено най-малко основно образование / оригинал и 2 копия /, а в случаите че образованието е завършено в чужда държава -копие на удостоверение за признаване на най-малко основно образование, издадено по реда на Наредба № 2/2003 г. на МОН / оригинал и 2 копия /;
  • Удостоверение за завършен курс за първична до лекарска помощ / БЧК /оригинал и копие /;

Контролен талон:

Към всяко свидетелство за управление се издава контролен талон въз основа на платена такса.
Издаване дубликат на контролен талон се извършва в случаите на:
1. повреждане;
2. унищожаване;
3. изгубване;
4. кражба.
Издаването на дубликат на контролен талон се извършва въз основа на подадено заявление по образец от водача, документ за платена такса и приложена декларация по чл. 160 ЗДвП. В случаите при повреждане или унищожаване се представя старият талон.
Заявление за издаване на дубликат на контролен талон може да бъде подавано по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР с притежавания от гражданина валиден универсален електронен подпис. При подадено заявление по електронен път органът, който издава контролния талон, изпраща потвърждение или отказ до гражданина по електронен път. При изпратено потвърждение гражданинът се уведомява, че документът ще бъде издаден след заплащане на държавна такса.
Дубликат на контролен талон не се издава на водач, на когото са отнети всички контролни точки.
Контролен талон “Водач на МПС без наказания” се издава при поискване от водача:
1. когато няма наказания за нарушение на правилата за движение по пътищата от първоначалното придобиване на правоспособност и има стаж не по-малко от 6 години;
2. когато няма наказания за нарушение на правилата за движение по пътищата за период 6 години след влизане в сила на тази наредба.
Контролен талон “Водач на МПС без наказания” се издава въз основа на подадено заявление по образец и документ за платена такса.

За допълнително обучение на водачи на мпс за частично  възстановяване на отнети контролни точки е необходимо:

1. Да има влязло в сила наказателно постановление, с което се отнемат контролни точки;
2. Да са заплатени дължимите глоби по наказателното постановление и фиш;
3. Да са представени в съответното структурно звено на “Пътна полиция” при СДВР или ОДМВР по местоотчет квитанциите за платените глоби;
4. При записване в учебна форма, извършваща допълнително обучение, водачът трябва да получи обратна информация дали е допуснат до такова обучение;
5.  Ако не е минала една година от последното преминато допълнително обучение за частично възстановяване на отнети контролни точки, водачът не се допуска до нов курс на обучение.
6. За информация за наложени глоби, наказателни постановления и отнети контролни точки, водачът може да получи удостоверение, след  заплащане на държавна такса по Тарифа № 4 на Закона за държавните такси;